fbpx

Όροι Χρήσης

 

Οι Γενικοί Όροι Χρήσης της Εφαρμογής που δημοσιεύονται από την Εταιρεία ορίζουν τους όρους υπό τους οποίους η Εταιρεία χορηγεί στους Χρήστες άδεια χρήσης της Εφαρμογής για να επιτρέψει στους Χρήστες να αιτηθούν Παραδόσεις αγαθών, να παρακολουθεί την εκτέλεση και να πληρώνει, όλα μέσα σε ένα καθορισμένο συμβατικό πλαίσιο και εξασφαλισμένο με ασφάλιση υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα παραρτήματα.  Εκτός από τους ειδικούς όρους που καθορίζονται σε αυτές τις Γ.Ο.Χ., τα μέρη αναγνωρίζουν ότι ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες μη συμβατικές λειτουργικές πρακτικές που δεν αντικατοπτρίζονται σε αυτές τις Γ.Ο.Χ. και οι οποίες ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς.

Η Εταιρεία προσφέρει μια Εφαρμογή που επιτρέπει σε έναν Χρήστη να δημιουργεί ένα αίτημα για να έχει Παράδοση Αγαθών που γίνεται κάτω από αυτές τις Γ.Ο.Χ.. Η υπηρεσία που προσφέρεται από την Εταιρεία είναι η παραλαβή του αιτήματος και την ανάθεση σε Ταχυμεταφορέα για την ολοκλήρωση της μεταφοράς που γίνεται κάτω από αυτές τις Γ.Ο.Χ..  Η Εταιρεία εποπτεύει άμεσα και ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η Παράδοση των Αγαθών από  Ταχυμεταφορέα.

I. Κοινές διατάξεις για τους χρήστες.

1. Ορισμοί

Σε αυτές τις Γ.Ο.Χ., οι κεφαλαιοποιημένοι όροι έχουν τις έννοιες που αναφέρονται παρακάτω:

” Λογαριασμός “: ο ιδιωτικός χώρος χρήστη που είναι προσβάσιμος από την Εφαρμογή με τις Πληροφορίες Σύνδεσης και περιέχει τις πληροφορίες για το Χρήστη και τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία.

” Εφαρμογή “: η εφαρμογή υπολογιστή που είναι προσπελάσιμη από μια Συσκευή  η οποία επιτρέπει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά της εφαρμογής για κινητά, της εφαρμογής Ιστού και της ολοκληρωμένης εφαρμογής API.

”  Διεύθυνση Παραλαβής “: η διεύθυνση συλλογής των Αγαθών που εισάγεται από τον Χρήστη στην Αίτηση για Αίτηση Παράδοσης.

” Εταιρεία “: Delivertoo Hellas I.K.E, καταχωρημένος αριθμός 800988452 με έδρα το Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 180, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 54248. Εξυπηρέτηση πελατών: +302310300420 ή support@delivertoo.eu.

” Αξία Παράδοσης ” νοείται το στοιχείο της τιμής σχετικά με την παράδοση αγαθών που καταβάλλεται από τον Χρήστη στον Ταχυμεταφορικό, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το Άρθρο 4.

” Διεύθυνση Παράδοσης “: η διεύθυνση παράδοσης των Αγαθών που έχει εισάγει ο Χρήστης στην Αίτηση για Αίτηση Παράδοσης.

” Παράδοση αγαθών “: οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών που παρέχει ο Εταιρία στον Χρήστη μέσω της Αίτησης.

” Αίτημα Παράδοσης “: το αίτημα ενός Χρήστη για Παράδοση Αγαθών μέσω της Εφαρμογής.

” Συσκευή “: κάθε κινητή ή άλλη συσκευή (smartphone, υπολογιστής, tablet, κλπ.) Που διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο και είναι σε θέση να κάνει λήψη, εγκατάσταση, χρήση ή ενσωμάτωση της εφαρμογής.

Ως ” εξαιρούμενα εμπορεύματα ” νοούνται τα εξαιρούμενα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και εντός των ορίων διαστάσεων ή / και βάρους που απαριθμούνται στο άρθρο 5.2.

Ως “περίπτωση ανωτέρας βίας ” νοείται κάθε περίσταση που δεν εμπίπτει στον εύλογο έλεγχο ενός μέρους, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό:

 • πλημμύρες, ξηρασία, σεισμό ή άλλη φυσική καταστροφή,επιδημία ή πανδημία ·
 • τρομοκρατική επίθεση, εμφύλιος πόλεμος, αστική αναταραχή ή ταραχές, πόλεμος, απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο, ένοπλες συγκρούσεις. επιβολή κυρώσεων, εμπάργκο ή διακοπή των διπλωματικών σχέσεων, πυρηνική, χημική ή βιολογική μόλυνση ή ηχητική έκρηξη.·
 • κάθε νόμος ή οποιαδήποτε ενέργεια που λαμβάνεται από κυβερνήσεις ή δημόσιες αρχές.
 • κατάρρευση κτιρίων, πυρκαγιά, έκρηξη ή ατύχημα.·
 • κάθε εργασία ή εμπορική διαμάχη, απεργίες, απεργία.
 • μη εκτέλεση από προμηθευτές ή υπεργολάβους , διακοπή ή αποτυχία της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας (ιντερνέτ, Gps ).
 • οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή γεγονός τρίτου μέρους που επηρεάζει ουσιαστικά την ικανότητα του Ταχυμεταφορέα να πραγματοποιεί την Παράδοση Αγαθών.

” Γ.Ο.Χ. “: οι εν λόγω γενικοί όροι χρήσης και τα παραρτήματά τους, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη προστασίας προσωπικών δεδομένων.

” Προϊόντα “: το ή τα αντικείμενα που υπόκεινται στην Αίτηση Παράδοσης, με εξαίρεση των Εξαιρούμενων Αγαθών.

” Ταχυμεταφορέας “: το άτομο που προσφέρει τις υπηρεσίες του για την εκτέλεση των Παραδόσεων Αγαθών για λογαριασμό των Χρηστών.

” Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας “: τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώματα επί εφευρέσεων, τα πνευματικά δικαιώματα και τα συγγενικά δικαιώματα, τα ηθικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών, οι εμπορικές επωνυμίες και τα ονόματα τομέων, τα δικαιώματά τους, η υπεραξία και το δικαίωμα δίωξης (συμπεριλαμβανομένης της τεχνογνωσίας και του εμπορικού απορρήτου) και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα από το αν είναι εγγεγραμμένα ή μη καταχωρημένα, καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. συμπεριλαμβανομένων όλων των αιτήσεων και δικαιωμάτων υποβολής αίτησης και παραχώρησης, ανανεώσεων ή επεκτάσεων και δικαιωμάτων διεκδίκησης προτεραιότητας από τέτοια δικαιώματα και όλα τα παρόμοια ή ισοδύναμα δικαιώματα ή μορφές προστασίας που υφίστανται ή θα υφίστανται τώρα ή στο μέλλον σε οποιοδήποτε μέρος της ο κόσμος.

” Στοιχεία σύνδεσης “: το όνομα χρήστη και / ή ο κωδικός πρόσβασης που αποστέλλει η Εταιρεία στο Χρήστη και του επιτρέπει να έχει πρόσβαση στον Λογαριασμό του και στις Υπηρεσίες.

” Μέθοδος Μεταφοράς “: η μέθοδος (οι μέθοδοι) που χρησιμοποιεί ο Ταχυμεταφορέας για τη μεταφορά των Αγαθών για σκοπούς παράδοσης των εμπορευμάτων, δηλαδή (i) η μεταφορά με τα πόδια (συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού με κυλιόμενο σκούτερ, skateboard, , κ.λπ.), ii) μεταφορά με ποδήλατο, iii) μεταφορά με μοτοποδήλατο / μοτοσικλέτα, ή iv) μεταφορά με μηχανοκίνητο όχημα κάτω των 3,5 τόνων επιτρεπόμενου μεικτού βάρους (αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα ή φορτηγά), εφεξής “Όχημα”.

” Ελάχιστη τιμή “: το ελάχιστο τιμολόγιο που τιμολογείται για τη μερική εκτέλεση παράδοσης αγαθών, ιδίως σε περίπτωση ακύρωσης και, γενικότερα, στο πλαίσιο αυτών των Γ.Ο.Χ.. Η τιμή αυτή καθορίζεται στην ελάχιστη χρέωση για απόσταση μικρότερη από 4χιλ για το σχετικό μέγεθος συσκευασίας ή τη σχετική μέθοδο μεταφοράς.

” Μέγεθος Πακέτου “: οι διαστάσεις των Προϊόντων που πρόκειται να παραδοθούν, τα οποία επιλέγει ο Χρήστης κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης Παράδοσης, δηλαδή (i) XS, (ii) S, (ίϋ) Μ. (ίν) L, και iv) XL, οι διαστάσεις των οποίων παρατίθενται στο Άρθρο 5 του Μέρους Ι των παρόντων Όρων.

” Μέρη (τα μέρη) “: σημαίνει οποιοδήποτε από τα μέρη, είναι ο Χρήστης ή η Εταιρεία.

” Τιμή “: η αμοιβή για την παράδοση αγαθών και υπηρεσιών που τιμολογείται στον Χρήστη.

” Χάρτης προστασίας προσωπικών δεδομένων “: το έγγραφο που είναι προσβάσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των Γ.Ο.Χ., το οποίο καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και των ανεξάρτητων αγοραστών.

” Παραλήπτης “: το πρόσωπο του οποίου το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας καταχωρούνται στην Αίτηση από τον Χρήστη ως Παραλήπτη των Αγαθών και βρίσκονται στη Διεύθυνση Παραλαβής ή, κατά περίπτωση, στην κοντινή γειτονική περιοχή, με την επιφύλαξη της οριοθέτησής της από τον Χρήστη.

” Αποστολέας “: το άτομο  του οποίου το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας καταχωρούνται στην Αίτηση από τον Χρήστη ως αποστολέα των Αγαθών και βρίσκονται στη Διεύθυνση Παραλαβής ή, κατά περίπτωση, στην κοντινή γειτονική περιοχή, με την επιφύλαξη της οριοθέτησής της από τον Χρήστη.

” Υπηρεσίες “: όλες οι υπηρεσίες παράδοσης αγαθών,που προσφέρονται μέσω της Εφαρμογής.

” Χρήστης “: το ενήλικο άτομο ή η εταιρία που αντιπροσωπεύεται από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο, ο οποίος ζητά παράδοση αγαθών μέσω της Αίτησης. Ορισμένοι χρήστες, ιδίως λόγω της ικανότητάς τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες.

” ΦΠΑ “: ο φόρος προστιθέμενης αξίας ή οποιοσδήποτε άλλος ισοδύναμος φόρος επί των πωλήσεων ή της κατανάλωσης ή οποιασδήποτε άλλης προμήθειας στο πλαίσιο αυτών των Γ.Ο.Χ..

Το ” τέλος αναμονής ” έχει την έννοια που του δίδεται στο άρθρο 6.3 του Μέρους Ι αυτών των Γ.Ο.Χ..

2. Αποδοχή και τροποποίηση της Γ.Ο.Χ.

2.1. Αποδοχή της  Γ.Ο.Χ

Η χρήση της Εφαρμογής εξαρτάται από την αποδοχή αυτών των Γ.Ο.Χ.. Κατά τη στιγμή της δημιουργίας του Λογαριασμού τους, οι Χρήστες πρέπει να κάνουν κλικ στο “Αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους Χρήσης”.

Μόνο η αποδοχή αυτών των Γ.Ο.Χ. επιτρέπει Στους Χρήστες να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες που προσφέρονται από την Εφαρμογή και να δημιουργούν έναν Λογαριασμό. Αυτές οι Γ.Ο.Χ. πρέπει να γίνονται δεκτές στο σύνολό τους και χωρίς τροποποιήσεις, εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτώς από την Εταιρεία. Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους Χρήστη οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταργήσει την πρόσβαση του Χρήστη στις Υπηρεσίες και ο Χρήστης δεν θα δικαιούται επιστροφής χρημάτων, πιστωτικού σημείου ή αποζημίωσης.

Αυτές οι Γ.Ο.Χ. περιλαμβάνουν ρήτρες που σχετίζονται με την Παράδοση αγαθών, οι οποίες γίνονται δεκτές ρητά από τον Χρήστη μέσω της έκδοσης Αίτησης Παράδοσης.

Καμία ειδική προϋπόθεση ή άλλοι γενικοί όροι που εκδίδονται από τον Χρήστη και / ή τον  Ταχυμεταφορέα δεν υπερισχύουν αυτών των Γ.Ο.Χ., εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως με την Εταιρεία.

2.2. Τροποποιήσεις της Γ.Ο.Χ.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Γ.Ο.Χ. ανά πάσα στιγμή, κυρίως λόγω της εξέλιξης των λειτουργιών που προσφέρονται από την Εφαρμογή ή τους κανόνες λειτουργίας των Υπηρεσιών. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως και υπογραφεί από την Εταιρεία και από Χρήστη, η τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις η τροποποιημένη έκδοση της Γ.Ο.Χ. είναι διαθέσιμη μέσω της Αίτησης, την οποία κάθε Χρήστης πρέπει πρώτα να διαβάσει και να αποδεχθεί για να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες. Εάν ένα Χρήστης αντιτίθεται στην τροποποίηση της Γ.Ο.Χ., πρέπει να αποφεύγει τη χρήση της εφαρμογής και των υπηρεσιών.

Όταν η τροποποίηση πραγματοποιείται μετά την πληρωμή από το Χρήστης ενός χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί σε Παράδοση αγαθών, η τροποποίηση δεν ισχύει για την τρέχουσα συναλλαγή. Εάν η τροποποίηση συνεπάγεται αλλαγές στη διαδικασία πρόσβασης ή χρήσης της Εφαρμογής, η Εταιρεία ενημερώνει εκ των προτέρων το Χρήστης για την αλλαγή αυτή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχει κοινοποιήσει το Χρήστης.

3. Δημιουργία λογαριασμού

3.1. Γενικές πληροφορίες

Για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, ο Χρήστης πρέπει πρώτα να έχει μια συμβατή συσκευή (τουλάχιστον με IOS X, Android X, Windows X ή Mac OS X) σε καλή κατάσταση λειτουργίας και πρέπει να δημιουργήσει έναν Λογαριασμό.

Ο Χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες που παρέχει η Εταιρεία μέσω της Εφαρμογής για τη δημιουργία του Λογαριασμού του και παρέχει σωστά, με ακρίβεια, τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτότητας (επώνυμο, όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εταιρικό όνομα και όνομα οργανισμού.

Ο Χρήστης ενημερώνει τα στοιχεία ταυτοποίησής του αμέσως μέσω της Εφαρμογής σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής και ακολουθεί τις διαδικασίες που παρέχει η Εταιρεία. Εάν τα παρεχόμενα δεδομένα αποδειχθούν ανακριβή, ελλιπή ή λάθος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, μέχρις ότου το Χρήστης διορθώσει τέτοια σφάλματα.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι Υπηρεσίες είναι προσβάσιμες μόνο μέσω της Εφαρμογής.

3.2. πληροφορίες σύνδεσης

Με τη δημιουργία του λογαριασμού που επιτρέπει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, η Εταιρεία θα αποστέλλει στο Χρήστης τα στοιχεία σύνδεσης, δηλαδή ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης.

Ο Χρήστης θα χρησιμοποιεί την Εφαρμογή με τα δικά του στοιχεία σύνδεσης και συμφωνεί ότι όλες οι Αιτήσεις Παράδοσης που έχουν ολοκληρωθεί με τις εν λόγω Πληροφορίες Σύνδεσης θεωρούνται αυτομάτως ότι έχουν ολοκληρωθεί από το Χρήστη ή τουλάχιστον υπό τον έλεγχό του.

Ο Χρήστης διατηρεί εμπιστευτικά τα στοιχεία σύνδεσης και δεν το γνωστοποιεί σε τρίτους.

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή οποιασδήποτε δόλιας πράξης ή ξεχασμένων στοιχείων σύνδεσης, ο Χρήστης ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία στέλνοντας ένα email σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@delivertoo.eu , ή τηλεφωνώντας στην γραμμή βοήθειας που είναι διαθέσιμη μέσω της Εφαρμογής και παρέχει τα αποδεικτικά στοιχεία για την ταυτότητά του, όπως απαιτείται.

Η Εταιρεία θα επανεξετάσει το αίτημα αμέσως μόλις το παραλάβει και μπορεί ως μέτρο ασφαλείας, να αναστείλει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες με τις Πληροφορίες Σύνδεσης του Χρήστη. Η Εταιρεία επεξεργάζεται αμέσως το αίτημα του Χρήστη και του στέλνει νέα Στοιχεία Σύνδεσης.

4. Σύναψη σύμβασης

4.1. Συμφωνία των μερών

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού Συμβάσεων Καταναλωτών του 2013, η περίοδος ανανέωσης δεν ισχύει για συμβάσεις μεταφοράς εμπορευμάτων και επομένως για παραδόσεις αγαθών.

Μία ηλεκτρονική σύμβαση αορίστου χρόνου, η οποία σχετίζεται με την άδεια χρήσης της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών, συνάπτεται μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρείας μετά την αποδοχή αυτών των Γ.Ο.Χ. από το Χρήστη.

Επιπλέον, η Εφαρμογή επιτρέπει σε έναν Χρήστη να πραγματοποιήσει ένα αίτημα Παράδοση Αγαθών κάτω από αυτούς τους Γ.Ο.Χ.. Αυτή η Παράδοση Αγαθών υπόκειται σε ηλεκτρονική σύμβαση μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρίας, η οποία σχηματίζεται μέσω της Εφαρμογής σύμφωνα με τους παρόντες Γ.Ο.Χ.

Το Αίτημα Παράδοσης  περιλαμβάνει το Μέγεθος Πακέτου ή τη Μέθοδο Μεταφοράς (κατά περίπτωση), τη Διεύθυνση Παραλαβής, τον Αποστολέα, τον Παραλήπτη και τη Διεύθυνση Παράδοσης, εκδίδεται από τον Χρήστη μέσω της Εφαρμογής και αποτελεί προσφορά για υπηρεσίες Παράδοσης Αγαθών στην τιμή που ανακοινώθηκε, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 αυτών των Γ.Ο.Χ..

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα παραπάνω δημιουργούν μια επαρκώς ακριβή, σταθερή, αδιαμφισβήτητη και ανεπιφύλακτη προσφορά, με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων αυτών των Γ.Ο.Χ. και δεσμεύουν τον Χρήστη μετά την αποδοχή του αιτήματος  από ένα  Ταχυμεταφορέα .

Μέσω της τεχνολογίας αποστολής στην οποία βασίζεται η Αίτηση, ένας Ταχυμεταφορέας που έχει την κατάλληλη Μέθοδο Μεταφοράς (είτε αυτό έχει επιλεγεί απευθείας από τον Χρήστη είτε μπορεί να φιλοξενήσει το Μέγεθος Πακέτου που δίνει ο Χρήστης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 5  των εν λόγω Γ.Ο.Χ), ενημερώνεται για την Αίτηση παράδοσης. Μόλις ένας Ταχυμεταφορέας αποδέχεται μια Αίτηση Παράδοσης, συνάπτεται ηλεκτρονική σύμβαση για την Παράδοση Αγαθών μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρίας, στο πλαίσιο αυτών των Γ.Ο.Χ..

4.2. Απόδειξη

Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η πίεση του κουμπιού επιβεβαίωσης από τον  Ταχυμεταφορέα στην Εφαρμογή κατά την παραλαβή των Αγαθών και η επιβεβαίωση κατά την παράδοση των Αγαθών (είτε με το πάτημα του κουμπιού επιβεβαίωσης από τον  Ταχυμεταφορέα είτε με την υπογραφή του παραλήπτης της αίτησης κατά την παράδοση των αγαθών), ενεργεί ως απόδειξη της παράδοσης των αγαθών.

5. Προϋποθέσεις

5.1. Εξαιρούμενα προϊόντα

Τα ακόλουθα Αγαθά εξαιρούνται από τις Υπηρεσίες και τις παραδόσεις αγαθών:

 • Όλα τα αγαθά τα οποία, λόγω της φύσης τους ή / και της συσκευασίας τους, ενδέχεται να παρουσιάσουν κίνδυνο ή να βλάψουν το περιβάλλον, όπως, χωρίς περιορισμό, όπλα ή μηχανήματα που προορίζονται να εκραγούν μέσω τροποποίησης στον ατομικό πυρήνα, καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου πυρηνικού ραδιενεργού προϊόντος ή αποβλήτων ή οποιασδήποτε άλλης πηγής ιοντίζουσας ακτινοβολίας ή οποιουδήποτε άλλου εμπορεύματος που συνδέεται με την παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά πυρηνική εγκατάσταση ή που επηρεάζει άμεσα μια πυρηνική εγκατάσταση ή, πυρομαχικά, αέρια, εύφλεκτα, ραδιενεργά, τοξικά, μολυσματικά ή διαβρωτικά υλικά.
 • Τα απαγορευμένα από το νόμο αγαθά, τα περιορισμένα εμπορεύματα ή τα αγαθά των οποίων η μεταφορά ή / και κατοχή ή / και προσφορά ή / και πώληση ή / και απόκτηση ή / και χρήση απαγορεύονται από το νόμο.
 • Τα εμπορεύματα των οποίων η αποστολή ή / και παραλαβή είναι παράνομες λόγω της ιδιότητας του παρόχου ή / και του παραλήπτη, όπως, χωρίς περιορισμό, εμπορεύματα των οποίων η κατοχή ή / και προσφορά ή / και πώληση ή / και απόκτηση ή / και χρήση από συγκεκριμένο άτομο απαγορεύεται λόγω νομικής, κανονιστικής ή συμβατικής διάταξης (π.χ. καπνός ή αλκοόλ σε ανηλίκους, προϊόντα υγείας που απαιτούν ιατρική συνταγή) ·
 • Εμπορεύματα που μπορούν να μεταφερθούν μόνο από νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως, χωρίς περιορισμό, κοσμήματα, είδη ωρολογοποιίας, πολύτιμα μέταλλα και πέτρες, χρήματα, νόμισμα, τραπεζογραμμάτια, χρηματοοικονομικά χρεόγραφα, τίτλους ή μέσα πληρωμής στον κομιστή, εμπορικά έγγραφα, δελτία δώρων , τηλεφωνικές ή ισοδύναμες κάρτες και γενικά κάθε έγγραφο ή άλλο έγγραφο που υπόκειται στη νομιμότητα της μεταφοράς κεφαλαίων και καθιστά δυνατή την πληρωμή ή οποιοδήποτε μέσο πληρωμής, όπως τραπεζική ή / και πιστωτική κάρτα. ή, πυρομαχικά, αέρια, εύφλεκτα, ραδιενεργά, τοξικά, μολυσματικά ή διαβρωτικά υλικά.
 • Ζώα και ανθρώπινα όντα, ζωντανά ή νεκρά, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου ή μέρους του σώματος ή / και των οργάνων τους, ή / και των υλικών ή υγρών που προέρχονται από το σώμα (αίμα, ούρα κλπ.) Ή προϊόντα ανθρώπινης ή βιοσυνθετικής προέλευσης, προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για θεραπευτικές ή διαγνωστικές ενέργειες στο ανθρώπινο σώμα.
 • Προϊόντα από αμίαντο ή μόλυβδο.

5.2. Μέγεθος συσκευασίας και όρια της μεθόδου μεταφοράς

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η ένδειξη που δίνει για το Μέγεθος Πακέτου ή τη Μέθοδο Μεταφοράς (κατά περίπτωση) έχει επιπτώσεις στο χρονικό πλαίσιο για την Παράδοση των Αγαθών ή / και στην Τιμή του.

Ο Χρήστης θα ενημερωθεί, κατά την επιλογή του Μέγεθος Πακέτου, ότι μόνο τα Αγαθά των οποίων ο όγκος και το βάρος είναι μικρότερα από τα ακόλουθα όρια, για κάθε Μέγεθος Πακέτου, μπορούν να γίνουν δεκτά :

S: μήκος 40cm. Πλάτος 20εκ. βάθος 15 cm. 10 κιλά βάρος Μ: 50 εκατοστά μήκος, 30cm πλάτος, Βάθος 30εκ. 15 κιλά βάρος L: 90 εκατοστά μήκος, 65cm πλάτος, βάθος 50εκ. Βάρος 20kg XL: μήκος 100εκ. 90cm πλάτος, βάθος 50εκ. Βάρος 70kg

Ο τρόπος μεταφοράς που αντιστοιχεί σε κάθε μέγεθος συσκευασίας είναι όπως ορίζεται παρακάτω: S: [ποδήλατο και μοτοποδήλατο / μοτοσικλέτα] M: [μοτοποδήλατο / μοτοσικλέτα] L: [αυτοκίνητο] XL: [αυτοκίνητο]

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να επιλέξει τη Μέθοδο Μεταφοράς αντί για το Μέγεθος Πακέτου κατά την υποβολή Αίτησης Παράδοσης, ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία ότι αυτή είναι η προτίμησή τους. Αυτή η προτίμηση θα πρέπει να γνωστοποιείται στην Εταιρεία πριν από την υποβολή οποιασδήποτε συγκεκριμένης Αίτησης Παράδοσης για να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία θα μπορεί να προβεί στις κατάλληλες προσαρμογές της Εφαρμογής για να ικανοποιήσει αυτήν την απαίτηση. Εάν ο Χρήστης επιλέξει αυτή την επιλογή, ο Χρήστης θα λάβει γνώση, κατά την επιλογή της Μέθοδος Μεταφοράς, ότι ο Ταχυμεταφορέας μπορεί να δεχθεί μόνο Αγαθά των οποίων ο όγκος και το βάρος είναι μικρότερα από τα όρια Μέγεθος Πακέτου που αντιστοιχούν στις σχετικές Μέθοδοι Μεταφοράς πάνω από.

Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται στην Εταιρεία ότι δεν θα ζητήσει την Παράδοση  Αγαθών στον Ταχυμεταφορέα  μεγαλύτερα των ορίων που ορίζονται στο παρόν Άρθρο 5, σύμφωνα με το Επιλεγμένο Μέγεθος Πακέτου ή τη Μέθοδο Μεταφοράς.

6. Διαδικασίες σχετικά με τις παραδόσεις αγαθών

6.1. Αίτηση παράδοσης αγαθών από τον χρήστη

Ο Χρήστης εισάγει στην Αίτηση τη Διεύθυνση Παραλαβής και στοιχεία του Αποστολέα από τον οποίο πρέπει να παραλάβει τα Αντικείμενα ο Ταχυμεταφορέας, τη Διεύθυνση Παράδοσης και στοιχεία του Παραλήπτης στον οποίο πρέπει να παραδώσει τα Αντικείμενα τα Τα εμπορεύματα ο Ταχυμεταφορέας, μαζί με τουλάχιστον έναν αριθμό τηλεφώνου, μπορεί να είναι  του Χρήστη ή / και του Αποστολέα ή / και του Παραλήπτη και τέλος το Μέγεθος Πακέτου που σχετίζεται με τα Αγαθά ή τη Μέθοδο Μεταφοράς (κατά περίπτωση).

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι πρόκειται για βασικές πληροφορίες για την Παράδοση Αγαθών βάσει των οποίων δεσμεύεται η Εταιρία  να ολοκληρώσει με επιτυχία την παράδοση.

Ο Χρήστης δεσμεύεται και εγγυάται στην Εταιρεία:

 • Να ζητάει την παράδοση αγαθών σε ένα ονομαστικό άτομο.
 • Να χει την προηγούμενη άδεια του Αποστολέα και του Παραλήπτη για τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί στην Αίτηση Παράδοσης, οι οποίες μπορεί να είναι επώνυμο, όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλεφωνικός αριθμός, ώστε να επιτρέπεται η Παράδοση Αγαθών και η επικοινωνία με την Εταιρεία και τον  Ταχυμεταφορέα .
 • Να  προσδιορίζει τις προφανείς ή αλλιώς λεπτομέρειες των εμπορευμάτων, όταν ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην πρόοδο της παράδοσης από τον  Ταχυμεταφορέα, ιδίως εάν δεν αντιστοιχούν στο Μέγεθος Πακέτου που έχει επιλέξει ο Χρήστης ή μπορεί να επηρεάσουν τη Μέθοδο Μεταφοράς .
 • Να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία και την Αίτηση Παράδοσης για νόμιμους σκοπούς.

Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, μια σταθερή και τελική τιμή, όπως θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της παρούσας Γ.Ο.Χ., θα κοινοποιείται στον Χρήστη για την Παράδοση των Αγαθών.

Προβλέπεται επίσης η γνωστοποίηση στον Χρήστη της εκτίμησης του χρόνου παράδοσης των αγαθών (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου προσέγγισης αρχικά, και στη συνέχεια της συλλογής μέχρι την παράδοση, δεύτερον). Τα καθοριζόμενα χρονικά πλαίσια είναι μόνο ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν την Εταιρία ή τον  Ταχυμεταφορέα

6.2. Αποδοχή από το  Ταχυμεταφορέα της Αίτησης Παράδοσης

Η αποδοχή από τον  Ταχυμεταφορέα μιας Αίτησης Παράδοσης μέσω της Εφαρμογής δεσμεύει την Εταιρία να αναλάβει την εν λόγω Παράδοση Αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Γ.Ο.Χ.

6.2.1. Επιβεβαίωση της αίτησης παράδοσης

Ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη Μέθοδο Μεταφοράς ή το Μέγεθος Πακέτου που έχει επιλέξει ο Χρήστης, αν ο Ταχυμεταφορέας αποδέχεται την Αίτηση Παράδοσης, η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του Χρήστη να πραγματοποιήσει την Παράδοση των Αγαθών όπως προβλέπεται από αυτούς τους Γ.Ο.Χ.

Η αποδοχή από ένα  Ταχυμεταφορέα μιας Αίτησης Παράδοσης κοινοποιείται στον Χρήστη με κείμενο ή με ειδοποίηση σχετικά με την Αίτηση και θεωρείται ότι συνιστά σύναψη της σύμβασης που δεσμεύει τον Χρήστη στην Εταιρία, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 7.3 των Γ.Ο.Χ..

6.2.2. Επικοινωνία μεταξύ του Χρήστη, του  Ταχυμεταφορέα, του Αποστολέα και του Παραλήπτη

Ο Ταχυμεταφορέας ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσει με τον Χρήστη μέσω τηλεφώνου μετά την αποδοχή της Αίτησης Παράδοσης. Ο Χρήστης πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει με τον αριθμό που υποδεικνύει στον Λογαριασμό του προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του Ταχυμεταφορέα.

Ο Ταχυμεταφορέας μπορεί επίσης να χρειαστεί να επικοινωνήσει με τον Αποστολέα ή / και τον Παραλήπτη, αν όχι με τον Χρήστη, τηλεφωνικά τη στιγμή της Παραλαβής ή Παράδοσης των Αγαθών.

Από την άποψη αυτή, ο Χρήστης που έχει εισάγει τους αριθμούς τηλεφώνου του Παραλήπτη ή / και του Αποστολέα, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει με τον  Ταχυμεταφορέα στο πλαίσιο της Παράδοσης Αγαθών, αντιπροσωπεύει και εγγυάται ότι έχει λάβει τη συγκατάθεσή τους.

Τα καταχωρημένα τηλεφωνικά στοιχεία τηρούνται μόνο από την Εταιρεία για το χρόνο παράδοσης των αγαθών και είναι κρυπτογραφημένα. Αυτό σημαίνει ότι ο Ταχυμεταφορέας μπορεί να επικοινωνήσει με τον Χρήστη ή / και τον Αποστολέα ή / και τον Παραλήπτη μέσω της Εφαρμογής, χωρίς να μπορεί να δει τους αριθμούς τηλεφώνου.

Εάν ο Ταχυμεταφορέας δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τον Χρήστη ή / και τον Αποστολέα ή / και τον Παραλήπτη, μπορεί, κατά την κρίση του, να τερματίσει αυτόματα την Παράδοση Αγαθών, σύμφωνα με το άρθρο 6.6.2 αυτών των Γ.Ο.Χ.. Αν χρειαστεί, επικοινωνεί εκ των προτέρων με την Εταιρεία για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ιδίως για να οργανώσει την Παράδοση Αγαθών στη Διεύθυνση Παραλαβής (αντίστροφη διαδικασία) έτσι ώστε ο Ταχυμεταφορέας να μπορεί να επιστρέψει τα Προϊόντα στον Αποστολέα ή στον Χρήστη . Το κόστος αυτής της παράδοσης αγαθών θα είναι το ίδιο με το κόστος της παράδοσης.

6.2.3. Εκτέλεση παράδοσης αγαθών από τον  Ταχυμεταφορέα

Ο Ταχυμεταφορέας θεωρείται ότι έχει στην κατοχή του τα Αγαθά μετά την καταχώρηση της επιβεβαίωσης παραλαβής στην Εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στη Συσκευή του.

Μια διαδρομή συνιστάται από την Εφαρμογή στον  Ταχυμεταφορέα για την παράδοση αγαθών, αλλά ο Ταχυμεταφορέας δεν έχει καμία υποχρέωση να ακολουθήσει τη συνιστώμενη διαδρομή και μπορεί να αναλάβει την Παράδοση των Αγαθών όπως κρίνει κατάλληλο για την άσκηση της δραστηριότητάς του.

Η Εταιρία  δεν έχει καμία υποχρέωση να πραγματοποιεί οποιαδήποτε παράδοση αγαθών εντός οποιουδήποτε χρονικού πλαισίου που κοινοποιείται ως εκτίμηση ή σε οποιαδήποτε άλλη προθεσμία. Ωστόσο, δεσμεύεται στο Χρήστης ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της Παράδοσης των Αγαθών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη το Μέγεθος Πακέτου, τη Μέθοδο Μεταφοράς, τα Αγαθά, τις Κυκλοφοριακές και Καιρικές Συνθήκες κλπ.

6.2.4. Παράδοση των Αγαθών από τον  Ταχυμεταφορέα στον Παραλήπτη

Η Παράδοση των Αγαθών από τον  Ταχυμεταφορέα στον Παραλήπτη καταγράφεται ως ολοκληρωμένη στην Εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στη Συσκευή του Ταχυμεταφορέα ή με την υπογραφή του Παραλήπτη, κατά περίπτωση.

Μια ειδοποίηση αποστέλλεται στον Χρήστη μέσω της Εφαρμογής μαζί με μια απόδειξη και ένα τιμολόγιο, υπό τους όρους του Άρθρου 8 αυτών των Γ.Ο.Χ..

Ένα σύστημα ανάδρασης της Εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σε κάθε Χρήστη, κατά την Παράδοση Αγαθών, να δώσει μια βαθμολογία έως 5 αστέρια και την γνώμη του σχετικά με την υπηρεσία Παράδοσης Αγαθών που έχει ολοκληρωθεί, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6.5 αυτών των Γ.Ο.Χ..

Ο Χρήστης δεν θα αποστέλλει μηνύματα με υβριστικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, εξευτελιστικό χαρακτήρα για τον Ταχυμεταφορέα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το συντομότερο ή εν μέρει ένα μήνυμα που της κοινοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, το οποίο, κατά τη γνώμη της, δεν πληροί αυτούς τους Γ.Ο.Χ..

6.3. Τιμή

Η τιμή εξαρτάται από το μέγεθος συσκευασίας τη μέθοδο μεταφοράς και την απόσταση. Ανατρέξτε στον σχετικό πίνακα παρακάτω. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η τιμή είναι τελική.

Εάν το μέγεθος του πακέτου έχει επιλεγεί από τον χρήστη:

μέγεθος πακέτου

<4 Χιλιόμετρα

Πάνω από 4 Χιλιόμετρα

XS

  3,50€

  3,50€ + 1,00€ ανά Χιλ.

S

  3,50€

  3,50 €+ 1,00€ ανά Χιλ

Μ

  3,50€

  3,50 €+ 1,00€ ανά Χιλ

L

  8.50€

 8.50 €+ 1.85€ ανά Χιλ

XL

  8.50€

 8.50 €+ 1.85€ ανά Χιλ

Ανάλυση Μεγεθών

XS: Φάκελοι

S: 40 εκατοστά μήκος . Πλάτος 20εκ. βάθος 15 cm. 12 κιλά βάρος

Μ: 50 εκατοστά μήκος 30cm πλάτος; Βάθος 30εκ. 20 κιλά βάρος

L: 90 εκατοστά μήκος 65cm πλάτος, βάθος 50εκ. Βάρος 25kg

XL: μήκος 100εκ. 90cm πλάτος, βάθος 50εκ. Βάρος 35kg

Ο τρόπος μεταφοράς που αντιστοιχεί σε κάθε μέγεθος συσκευασίας είναι: XS&S: [ποδήλατο και μοτοποδήλατο / μοτοσικλέτα] M: [μοτοποδήλατο / μοτοσικλέτα] L: [αυτοκίνητο] XL: [αυτοκίνητο / φορτηγό / Van]

Εάν η Μέθοδος Μεταφοράς έχει επιλεγεί από τον Χρήστη:

Μέθοδος μεταφοράς

<4 Χιλιόμετρα

Πάνω από 4 Χιλιόμετρα

Ποδήλατο

  3,50€

  Μέγιστα 5 Χιλ

Μοτοσικλέτα

  3,50€

  3,50€+ 1,00€ ανά Χιλ

Αυτοκίνητο

  8.50€

  8.50€+ 2.85€ ανά Χιλ

Εκτός από την τιμή που αναφέρθηκε παραπάνω, ο Χρήστης συμφωνεί να καταβάλει πρόσθετο τέλος σχετικά με το χρόνο αναμονής (“Τέλος Αναμονής”). Εάν ο Ταχυμεταφορέας υποχρεωθεί να περιμένει να παραλάβει τα Αγαθά από τον Αποστολέα σε σχέση με Αίτηση Παράδοσης, θα χρεώνεται Τέλος Αναμονής ύψους 0,40 ανά λεπτό για κάθε επιπλέον λεπτό που υπερβαίνει τα δέκα λεπτά που απαιτείται από το  Ταχυμεταφορέα να περιμένουν να πάρουν τα αγαθά από τον αποστολέα. Η αμοιβή αναμονής ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από τη γεωγραφία και την επιλογή του μεγέθους συσκευασίας ή της μεθόδου μεταφοράς του χρήστη.

6.4. Απαιτήσεις παράδοσης

Ο Ταχυμεταφορέας αναλαμβάνει έναντι του Χρήστη ότι θα συμμορφωθεί με τα ελάχιστα πρότυπα που αναφέρονται παρακάτω και ότι θα συμμορφωθεί επίσης με τυχόν πρόσθετα αιτήματα που ενδέχεται να προκύψουν ή με οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται από τον Χρήστη ή μέσω της Εταιρείας.

6.4.1. Εάν η Αίτηση Παράδοσης απαιτεί ειδικές συνθήκες μεταφοράς, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη (π.χ. όσον αφορά την υγιεινή, τη θερμοκρασία ή τον εξοπλισμό, για παράδειγμα για ψυγμένα προϊόντα, εύθραυστα προϊόντα κ.λπ.) ή άλλους όρους που απαιτούνται για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, πρέπει να εξασφαλίζει, πριν από την αποδοχή του, ότι ο τρόπος μεταφοράς του πληροί τις προδιαγραφές αυτές.

6.4.2. Ο Ταχυμεταφορέας θα εξασφαλίσει ότι διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη για την ικανότητα παράδοσης και την ποιότητα.

6.4.3. Επιπλέον, ο Ταχυμεταφορέας πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις χρήστη:

 • Να ενεργεί με επαγγελματισμό και να διεξάγει επιμελώς τις παραδόσεις αγαθών, επιδεικνύοντας το υψηλότερο επίπεδο φροντίδας.
 • Να Λειτουργούν υπεύθυνα με τα Αγαθά, δηλαδή να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υποστούν ζημιά, θα καταστραφούν, θα αλλοιωθούν, θα κλαπούν ή θα χαθούν, και θα ενεργούν υπεύθυνα στην οδήγηση της Μεταφοράς.
 • Μα μην εμπλέκεται σε οποιαδήποτε συμπεριφορά επιζήμια για τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάκρισης, παρενόχλησης, απειλητικής συμπεριφοράς, εγκληματικής δραστηριότητας ή οποιασδήποτε δόλιας ενέργειας.
 • Να διατηρεί μια επαγγελματική, καθαρή και τακτοποιημένη εμφάνιση.
 • Να Διατηρεί τα πρότυπα προσωπικής υγιεινής κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των τροφίμων.
 • Να Καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην διαταράσσει τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης στη διεύθυνση συλλογής ή προορισμού.
 • Αναλάβετε το Think25! ή άλλη κατάλληλη κατάρτιση προκειμένου να είναι σε θέση να αναλάβει τις παραδόσεις αλκοολούχων προϊόντων ·
 • Να εκτελέσει  τις παραδόσεις αγαθών σύμφωνα με τους εκτιμώμενους χρόνους παράδοσης που παρέχονται μέσω της εφαρμογής και τυχόν απαιτούμενες προθεσμίες ή προθεσμίες που υποδεικνύει ο χρήστης ·
 • Να έχει ένα καλό επίπεδο προφορικών αγγλικών.
 • Να Αφαιρεί τα κράνη μοτοσικλετών όταν αλληλεπιδρά με τους χρήστες και τους παραλήπτες.
 • Να είναι ευγενικοί στον Χρήστη και τον Παραλήπτη.
 • Να  διαθέτει την κατάλληλη Μέθοδο μεταφοράς και τον εξοπλισμό για την παράδοση αγαθών που ζητά ο Χρήστης να είναι καθαρά και κατάλληλα συντηρημένα σε καλή τεχνική κατάσταση. Να συμμορφώνονται με τυχόν πρότυπα λειτουργίας για τον εν λόγω χρήστη, τα οποία ενδέχεται να του κοινοποιούνται κατά διαστήματα. Αυτό περιλαμβάνει συμμόρφωση στις διαδικασίες παραλαβής (για παράδειγμα, έλεγχος κατά την άφιξη σε εστιατόριο, χρήση κατάλληλων σημείων εισόδου), και στις διαδικασίες παράδοσης  τις απαιτήσεις στάθμευσης και άλλες απαιτήσεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις (όπως η απαίτηση να μην κάθονται σε τραπέζια).

6.4.4. Σε περίπτωση που ο Ταχυμεταφορέας δεν συμμορφωθεί με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις Χρήστη, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει να εξυπηρετηθεί από άλλο Ταχυμεταφορέα επικοινωνώντας με το τμήμα υποστήριξης   και αυτό μπορεί να επηρεάσει τη βαθμολογία του  Ταχυμεταφορέα από τον Χρήστη, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6.5

6.5 Βαθμολόγηση

Τα μέλη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι θα υπόκεινται σε επανεξέταση και ανατροφοδότηση μεταξύ τους όσον αφορά την παράδοση αγαθών. Συγκεκριμένα:

 • Οι Χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν τους  Ταχυμεταφορείς έως 5 αστέρια  σε σχέση με κάθε Παράδοση Αγαθών, μαζί με σχόλια. Αυτή η αξιολόγηση και η ενημέρωση μπορεί να βασίζονται στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις χρηστών που ορίζονται στο άρθρο 6.4 αυτών των Γ.Ο.Χ..

6.6 Ακύρωση από το Χρήστη

6.6.1. Ακύρωση από τον Χρήστη

Ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει το Αίτημα Παράδοσης χωρίς κόστος μέχρι δύο (2) λεπτά μετά την έκδοση του Αιτήματος Παράδοσης μέσω της Εφαρμογής, υπό τον όρο ότι τα Αγαθά δεν έχουν παραληφθεί .

Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει την Αίτηση Παράδοσης προτού την παραλαβή από τον  Ταχυμεταφορέα, αλλά θα τιμολογηθεί με την  Ελάχιστη Τιμή του κόστους  Παράδοσης των Αγαθών.

Μόλις επιβεβαιωθεί στην Αίτηση η παράδοση των Αγαθών στον  Ταχυμεταφορέα από τον Αποστολέα, τότε ο Χρήστης δεν μπορεί πλέον να ακυρώσει την Παράδοση Αγαθών. Ωστόσο, ανά πάσα στιγμή, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει μια νέα «αντίστροφη» Παράδοση Αγαθών, μέσω της Αίτησης, προκειμένου να επιστραφούν τα Προϊόντα στον Χρήστη, στον Αποστολέα ή σε οποιοδήποτε άλλο άτομο. Κάθε τέτοια αίτηση θα υπόκειται στη συνήθη τιμή που ορίζεται στο άρθρο 6.

Για την αποφυγή αμφιβολιών, η Εταιρεία δεν παίζει κανένα ρόλο στην απόφαση ενός Χρήστη να ακυρώσει μια Αίτηση Παράδοσης σύμφωνα με το Άρθρο 6.6.1, αλλά μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσει την ακύρωση μέσω της Εφαρμογής αν το ζητήσει ο Χρήστης.

6.6.2. Ακύρωση από τον  Ταχυμεταφορέα

Ο Ταχυμεταφορέας μπορεί να ακυρώσει παράδοση αγαθών για οποιονδήποτε λόγο, είτε μέσω της Εφαρμογής είτε με αίτημα ακύρωσης από την Εταιρεία. Εάν το ζητήσετε, η Εταιρεία θα ενεργοποιήσει την ακύρωση μέσω της Εφαρμογής.

Αν ένα  Ταχυμεταφορέας ακυρώσει οποιαδήποτε Παράδοση Αγαθών αναίτια, η Εταιρεία θα αναθέσει την παράδοση σε άλλο Ταχυμεταφορέα μέσω της τεχνολογίας αποστολής στην Εφαρμογή όπως ορίζεται στο Άρθρο 4.1 αυτών των Γ.Ο.Χ.. Εάν η επανατοποθέτηση δεν είναι δυνατή, τότε η Εταιρεία θα αναζητήσει την καταλληλότερη λύση σε συνεργασία με τον Χρήστη.

Εάν ένας Ταχυμεταφορέας ακυρώσει Παράδοση Αγαθών λόγω Ανωτέρας Βίας που συνεπάγεται την καταστροφή των Αγαθών ή την αποφυγή της βλάβης τους, τότε η Τιμή (και οποιαδήποτε ισχύουσα Τέλος Αναμονής) δεν χρεώνεται στον Χρήστη.

7. Επίλυση διαφορών σχετικά με την παράδοση αγαθών

7.1 Γενικές αρχές

Η Εταιρεία υποχρεούτε, κατά την κρίση της, να βοηθήσει τον   τον Χρήστη να επιλύσει οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις μπορεί να προκύψουν σχετικά με οποιαδήποτε Παράδοση Αγαθών που ξεκίνησε μέσω της Αίτησης.

7.2. Με την παραλαβή της παράδοσης των εμπορευμάτων από τον παραλήπτη

7.2.1. Φθαρμένα αγαθά:

Σε περίπτωση που ένας Παραλήπτης αρνείται την παραλαβή Αγαθών λόγω εικαζόμενης καταστροφής των Αγαθών ή  ζημίας, αλλοίωσης, απώλειας ή κλοπής τους, τότε η Τιμή της Υπηρεσίας (μαζί με οποιαδήποτε ισχύουσα Προμήθεια Αναμονής) χρεώνεται στον Χρήστη και είναι ευθύνη του Χρήστη να αποδείξει στην Εταιρεία ότι η φερόμενη ζημία έχει πράγματι συμβεί, οπότε μπορεί να εκδοθεί επιστροφή της τιμής της υπηρεσίας.

Παράλληλα, η Εταιρία είναι υπεύθυνη για την επαφή με τον Χρήστη, ώστε να μπορεί να υποβληθεί ασφαλιστική αποζημίωση εάν κριθεί απαραίτητο.

Ελλείψει λεπτομερών επιφυλάξεων που καταγράφονται από τον παραλήπτη κατά τη στιγμή της παράδοσης αγαθών, εναπόκειται στον χρήστη να αποδείξει ότι η ζημία έλαβε χώρα κατά την παράδοση των εμπορευμάτων από τον  ταχυμεταφορέα και να αποδειχθεί ότι η ζημία προκλήθηκε κατά την παράδοση αγαθών από τον  Ταχυμεταφορέα.

7.2.2. Άλλες αιτίες:

Δεν υπάρχει αναστολή ή επιστροφή της τιμής στον Χρήστη (ή οποιαδήποτε ισχύουσα Προμήθεια Αναμονής) σε οποιαδήποτε περίσταση διαφορετική από εκείνη που αναφέρεται στο Άρθρο 7.2.1 αυτών των Γ.Ο.Χ., συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της άρνησης των Προϊόντων από τον Παραλήπτη, ή την άρνησή του να τα παραλάβει. Εάν ο Παραλήπτης αρνείται να αποδεχθεί τα Αγαθά για οποιονδήποτε λόγο εκτός από αυτά που ορίζονται στο Άρθρο 7.2.1, ο Ταχυμεταφορέας θα επιστρέψει τα Αγαθά μέσω Παράδοσης Αγαθών και ο Χρήστης θα χρεωθεί για την επιστροφή.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν μη συμμόρφωση των Αγαθών ή καθυστέρηση στην Παράδοση των Αγαθών σε σχέση με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και ότι δεν αποτελούν έγκυρο και παραδεκτό λόγο για άρνηση αποδοχής Εμπορευμάτων. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, είναι ευθύνη του Χρήστη να επικοινωνήσει με  την Εταιρεία να την ενημερώσει για οποιαδήποτε τέτοια διαφορά και να λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση .

8. Πληρωμή – τιμολόγια

8.1.

Η χρήση της Εφαρμογής είναι δωρεάν για τον Χρήστη. μόνο η πληρωμή της τιμής παράδοσης αγαθών και κάθε εφαρμοστέας χρέωσης αναμονής εισπράττεται  και εκδίδεται τιμολόγιο από την Εταιρεία. Η τιμή και κάθε ισχύουσα προμήθεια αναμονής (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ΦΠΑ) καταβάλλεται σε ευρώ και μόνο με τραπεζική κάρτα ή μέσω τραπεζικού εμβάσματος για την πίστωση του λογαριασμού χρήστη (wallet).

8.2.

Μετά την επιβεβαίωση της Παραλαβής  Αγαθών, η Εταιρεία θα αποστέλλει στον Χρήστη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απόδειξη επιβεβαίωσης της ασφαλούς παραλαβής των Αγαθών, τυχόν παρατηρήσεις του Παραλήπτη ή / και του Ταχυμεταφορέα και τιμολόγιο το οποίο περιλαμβάνει την Τιμή Παράδοσης των Αγαθών (και οποιαδήποτε ισχύουσα Προμήθεια Αναμονής) ή, ενδεχομένως, την Ελάχιστη Τιμή, και στη συνέχεια χρεώνει το οφειλόμενο ποσό είτε από την τραπεζική κάρτα είτε από την πίστωση λογαριασμό που ορίζει ο Χρήστης ως μέσο πληρωμής.

Ο Χρήστης αποδέχεται και εξουσιοδοτεί το γεγονός ότι τα τιμολόγια για τις Παραδόσεις που εκτελούνται θα είναι διαθέσιμα από την Εφαρμογή και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει εισαγάγει ο Χρήστης. Ο χρήστης ενημερώνει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σε όλες τις περιπτώσεις.

8.3.

Οποιαδήποτε παράλειψη πληρωμής από έναν Χρήστη, π.χ. λόγω λήξης της εγγεγραμμένης τραπεζικής κάρτας, ανεπαρκούς υπολοίπου στον τραπεζικό λογαριασμό ή ανακριβών τραπεζικών στοιχείων, συνεπάγεται την αναστολή από την Εταιρεία της πρόσβασης στις Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση αποτυχίας πληρωμής, η Εταιρεία θα ειδοποιήσει τον Χρήστη για την εν λόγω αποτυχία, καλώντας τον να ολοκληρώσει την πληρωμή αμέσως, και στη συνέχεια να διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβασή του για να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή υπό τους όρους του άρθρου 14 αυτών των Γ.Ο.Χ..

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε Χρήστη για τυχόν επακόλουθες απώλειες της Εταιρείας από τυχόν τέτοιες περιστάσεις.

Ο Χρήστης διασφαλίζει ότι τα στοιχεία χρέωσης του είναι ενημερωμένα, πλήρη και σωστά.

Ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην Εφαρμογή ανά πάσα στιγμή για να ζητήσει τη διαγραφή των τραπεζικών δεδομένων του από τον πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών της Εταιρείας.

9. Πρόσβαση και διαθεσιμότητα της εφαρμογής και των υπηρεσιών

Οι Υπηρεσίες είναι ελεύθερα και αποκλειστικά προσβάσιμες στο διαδίκτυο μέσω της  Εφαρμογής.

Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστήσει την Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες της διαθέσιμες κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας της, ανεξάρτητα από τις εργασίες συντήρησης της εν λόγω Εφαρμογής  και των Υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών, την ταχύτητα πρόσβασης στην Εφαρμογή και  την ταχύτητα αποθήκευσης στη προσωρινή μνήμη αποθήκευσης της Συσκευής του Χρήστη.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει όλες ή ορισμένες από τις Υπηρεσίες οποιαδήποτε στιγμή, προσωρινά ή μόνιμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Χρήστες και χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.

Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Χρήστης να έρθει σε επαφή με ένα διαθέσιμο  Ταχυμεταφορέα, στη γεωγραφική του περιοχή, ικανό να αποδεχθεί Παράδοση Αγαθών. Ωστόσο, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων όρων αυτών των Γ.Ο.Χ., η Εταιρεία δεν μπορεί και δεν θα εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα τουλάχιστον ενός Ταχυμεταφορέα, ή / και του χρόνου διεκπεραίωσης των Υπηρεσιών προς τον Χρήστη και / ή των Μέσων Μεταφοράς.

10. Εγγυήσεις – Ευθύνη – Ανωτέρα Βία

10.1. Ευθύνες του Χρήστη

Το Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση των Υπηρεσιών στις οποίες έχει πρόσβαση από την Εφαρμογή.

Ο Χρήστης ελέγχει τακτικά ότι έχει την τελευταία έκδοση της Εφαρμογής και ότι έχει πράγματι κατεβάσει μια έκδοση συμβατή με τη Συσκευή του.

Κατά την πρόσβαση στην Εφαρμογή, ο Χρήστης συμφωνεί και εγγυάται ότι δεν θα:

 • Κάνει   χρήση της Εφαρμογής ή / και των Υπηρεσιών για παράνομους σκοπούς ή / και με σκοπό να βλάψει τη φήμη και την εικόνα οποιουδήποτε από τα Μέρη και γενικότερα ότι δεν παραβιάζει τα δικαιώματα, ιδιοκτησίας, της Εταιρείας ή / και τρίτων.
 • Κάνει χρήση άλλων συσκευών ή λογισμικού εκτός αυτών που παρέχονται από την Εταιρεία και προορίζονται για ή που μπορούν: i) να επηρεάσουν ή να προσπαθήσουν να επηρεάσουν την ορθή λειτουργία της Εφαρμογής ή / και των Υπηρεσιών, ή ii) εξαγωγή, τροποποίηση ή προβολή ολόκληρης ή μέρους της εφαρμογής σε οποιαδήποτε υποστήριξη εκτός από τη Συσκευή Χρήστη, ακόμη και σε προσωρινή μνήμη ή προσωρινή μνήμη ή για προσαρμοσμένη χρήση.
 • Επαναχρησιμοποίηση ολόκληρης ή μέρους της Εφαρμογής, ιδίως για εμπορικούς και / ή συλλογικούς και / ή προσωπικούς σκοπούς υπό μορφή  που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία.
 • Εκμεταλλεύεται τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία ή τα δεδομένα στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω των εν λόγω Υπηρεσιών ή / και της Εφαρμογής για σκοπούς που είναι άμεσα ή έμμεσα εμπορικοί ή / και για προσωπικούς σκοπούς υπό μορφή που δεν επιτρέπεται από η εταιρία;
 • Τροποποιήσετε οποιαδήποτε αναφορά ή στοιχείο των Υπηρεσιών ή / και το περιεχόμενο της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής μνήμης .
 • Αποστέλλει ή θα ανεβάζει οποιοδήποτε υλικό που περιέχει viruses, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές πρόγραμμα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή σχεδιασμένο να επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή .

Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από αυτές τις υποχρεώσεις και χωρίς να είναι εξαντλητικός αυτός ο κατάλογος, ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να του αρνηθεί την πρόσβαση στην Εφαρμογή ή και τις Υπηρεσίες μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση.

Ο Χρήστης ελέγχει τακτικά ότι έχει την τελευταία έκδοση της Εφαρμογής και ότι έχει πράγματι κατεβάσει μια έκδοση συμβατή με τη Συσκευή του.

10.2.1 Αποζημίωση

Ο Χρήστης αποζημιώνει, υπερασπίζεται ή / και διευθετεί και απαλλάσσει την Εταιρεία από τυχόν απώλεια ή ζημία (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων) την οποία η Εταιρεία μπορεί να υποστεί σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση τρίτου, στο βαθμό που η αξίωση αυτή βασίζεται σε οποιαδήποτε παραβίαση από το Χρήστης των διατάξεων αυτών των Γ.Ο.Χ..

10.3. Περιορισμός της ευθύνης της Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε Χρήστη, είτε με σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), λόγω παραβίασης του νόμιμου δασμού, ή άλλως, που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτές τις Γ.Ο.Χ. για:

 • απώλεια κερδών, πωλήσεων, συμφωνίες ή συμβάσεις, αναμενόμενη εξοικονόμηση ή υπεραξία.
 • κάθε έμμεση ή επακόλουθη ζημία.
 • ζημιές που προκύπτουν σε σχέση με οποιαδήποτε περίπτωση ανωτέρας βίας.
 • τις απώλειες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε πληροφοριών παρέχονται από τους Χρήστες, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη * διάδοση τέτοιων πληροφοριών σχετικά με την Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας χρήσης ή διαφθοράς λογισμικού, δεδομένων ή πληροφοριών.
 • απώλειες που προκύπτουν σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση της Εφαρμογής ή / και των Υπηρεσιών από Χρήστη που παραβαίνει αυτούς τους   Γ.Ο.Χ..
 • απώλειες που προκύπτουν σε σχέση με: (i) τη χρήση ή τη μη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών ή / και της Αίτησης, και (ii) την πρόσβαση στις Υπηρεσίες και / ή την Εφαρμογή από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη.
 • απώλειες που προκύπτουν σε σχέση με τυχόν δυσλειτουργία οποιασδήποτε φύσης που σχετίζεται με τη Συσκευή του Χρήστη και τη σύνδεσή του με το Διαδίκτυο κατά την πρόσβαση στην Εφαρμογή ή / και στις Υπηρεσίες.
 • απώλειες που προκύπτουν από τη λήψη από το Χρήστης μιας λανθασμένης έκδοσης της εφαρμογής ή από μια έκδοση που δεν είναι συμβατή με τη Συσκευή της ή σε περιπτώσεις όπου ο Χρήστης παραβιάζει τους κανόνες του Apple App Store ή του Google Play Store.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 10.2.1-10.2.4 αυτών των Γ.Ο.Χ., η συνολική ευθύνη της Εταιρείας έναντι οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Χρήστη, είτε με σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), για παραβίασης των φορολογικών υποχρεώσεων, που προκύπτει σε σχέση με τους Γ.Ο.Χ. να περιορίζεται σε 50€ ανά απαίτηση.

Για την αποφυγή αμφιβολιών, τίποτα σε αυτούς τους  Γ.Ο.Χ. δεν αποκλείει την ευθύνη της Εταιρείας για:

 • θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από την αμέλειά ·
 • απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση
 • οποιαδήποτε άλλη ευθύνη δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί από το νόμο.

11. Πνευματική ιδιοκτησία

11.1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο  Χρήστης αναγνωρίζει ότι όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Εφαρμογή  άνηκαν και ανήκουν στην Εταιρεία και ότι το Χρήστης δεν έχει δικαιώματα στην Εφαρμογή   εκτός από το δικαίωμα χρήσης της σύμφωνα με τους όρους αυτών των Γ.Ο.Χ.

Εκτός από την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, το Χρήστης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση: i) να συνδυάσει την Εφαρμογή με οποιαδήποτε άλλη εργασία, ιδίως λογισμικό, ii) παρέχει την Εφαρμογή   με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο μέρος, ή iii) τη μίσθωση ή τη μεταβίβαση ολόκληρης ή μέρους της Εφαρμογής σε τρίτο μέρος, περιλαμβανομένων άλλων εταιρειών και οντοτήτων του ομίλου στον οποίο ανήκει και απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός εκείνης που παρέχεται από αυτές τις Γ.Ο.Χ.

.

12. Προσωπικά δεδομένα του Χρήστη

Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Μελών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νόμου περί απορρήτου δεδομένων, όπως τροποποιείται κατά καιρούς. link

13. Εμπιστευτικότητα

Κάθε μέρος διατηρεί αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν αποκαλύπτει σε τρίτο μέρος, άμεσα ή έμμεσα, εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να έχουν κοινοποιηθεί από ή για λογαριασμό άλλου μέρους. Κάθε μέρος θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να αποτρέψει την άνευ αδείας αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών.

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που αναφέρονται ανωτέρω περιλαμβάνουν (χωρίς περιορισμό):

 • Διεύθυνση, επώνυμο και όνομα του Χρήστη.
 • Διεύθυνση, επώνυμο και επώνυμο του παραλήπτη παράδοσης αγαθών, εάν διαφέρει από τον χρήστη.
 • Διεύθυνση, επώνυμο και όνομα του αποστολέα παράδοσης αγαθών, εάν διαφέρει από τον χρήστη.
 • Αριθμούς τηλεφώνου Χρηστών ή τρίτων που καταχωρήθηκαν από ένα Χρήστης κατά τη χρήση της Εφαρμογή
 • Οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορεί να αφορούν τα παραδοθέντα εμπορεύματα.

Ο Χρήστης δεν επιδιώκει να αποσπάσει ή να εφαρμόσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία από την Εφαρμογή ή οτιδήποτε από τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας ή να επαναχρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέρος των δεδομένων που διατίθενται μέσω της Εφαρμογή .

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, η Εταιρεία δύναται, εν ανάγκη, να κοινοποιήσει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, όπου είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των Παραδόσεων Αγαθών.

14. Διάρκεια – αναστολή – λήξη

Χωρίς καμία αξίωση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αποκατάσταση, οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να τερματίσει αυτές τις Γ.Ο.Χ. ανά πάσα στιγμή με άμεση ισχύ χρησιμοποιώντας τη διαδικασία ακύρωσης λογαριασμού που είναι προσβάσιμη μέσω της Εφαρμογής.

Κατά τη λήξη ή τη λήξη αυτών των Γ.Ο.Χ.:

 • οποιαδήποτε δικαιώματα, διορθωτικά μέτρα, υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων μερών που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποζημίωσης για οποιαδήποτε παράβαση της Γ.Ο.Χ. που υπήρχε κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος ή πριν από αυτήν δεν επιρεάζεται.
 • Τα μέλη διαγράφουν ή / και καταστρέφουν τυχόν προσωπικά δεδομένα που έχουν σχέση με άλλα Μέλη που έλαβαν για σκοπούς παροχής ή λήψης των Υπηρεσιών.
 • τα ακόλουθα άρθρα της παρούσας Γ.Ο.Χ. θα συνεχίσουν να ισχύουν: Άρθρο 10.3 (Περιορισμός της ευθύνης της Εταιρείας), Άρθρο 11 (Πνευματική Ιδιοκτησία), Άρθρο 13 (Εμπιστευτικότητα) Άρθρο 22 (Εφαρμοστέο δίκαιο).

Σε περίπτωση αναστολής της πρόσβασης στις υπηρεσίες και τον τερματισμό αυτών των ΓΟΧ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο 14, τα μέλη δεν έχουν δικαίωμα σε οποιαδήποτε επιστροφή ή αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη  οποιονδήποτε τρίτο μέρος.

15. Μεταφορά της Γ.Ο.Χ.

Η Εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκχωρήσει, υποθήκευση, χρεώσει, ή να ασχοληθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με κάποιο ή όλα τα δικαιώματά της βάσει αυτών των Γ.Ο.Χ. Ο Χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται κάθε αλλαγή στον έλεγχο στο πρόσωπο της Εταιρείας και αναγνωρίζει οποιονδήποτε διάδοχο σε αυτό ως συνεργάτη του.

Αυτοί οι Γ.Ο.Χ. είναι προσωπικά για το Χρήστης και το Χρήστης δεν αναθέτει, δεν μεταβιβάζει, υποθηκεύει, δεν χρεώνει, δεν αναθέτει ως υπεργολαβία, δεν διαπραγματεύεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από αυτούς τούς Γ.Ο.Χ. χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία της Εταιρείας . Οποιαδήποτε παράβαση των προαναφερθέντων παρέχει δικαίωμα στην Εταιρεία να καταγγείλει τον Λογαριασμό του Χρήστη, με την επιφύλαξη τυχόν ζημιών που η Εταιρεία μπορεί να δικαιούται να απαιτήσει για το λόγο αυτό.

17. Ανεξαρτησία των μερών

Κανένα στοιχείο σε αυτές τις Γ.Ο.Χ. δεν προορίζεται ή δεν θεωρείται ότι καθιερώνει εταιρική σχέση, κοινοπραξία, σχέση απασχόλησης ή εργατικού δυναμικού μεταξύ οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους ή εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε μέρος να προβεί ή να αναλάβει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητώς σε άλλα μέρη αυτών των Γ.Ο.Χ..

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιβεβαιώνει ότι ενεργεί για δικό του λογαριασμό και όχι προς όφελος οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

18. Διάφορα

18.1. Πλήρης συμφωνία

Αυτές οι Γ.Ο.Χ.,  περιλαμβάνουν τα παραρτήματά τους, συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των μερών και αντικαθιστούν και σβήνουν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, υποσχέσεις, διαβεβαιώσεις, εγγυήσεις, παραστάσεις και συμφωνίες μεταξύ τους, γραπτές ή προφορικές, εκτός εάν συμφωνήθηκε γραπτώς από τα Μέλη.

Τίποτα στο παρόν άρθρο 18.1 δεν περιορίζει ή αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για απάτη.

18.2. Αποκοπή

Εάν κάποια διάταξη ή μερική διάταξη αυτών των Γ.Ο.Χ. καθίσταται άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη, θα τροποποιείται στο ελάχιστο αναγκαίο για να είναι έγκυρη, νόμιμη και εκτελεστή. Εάν δεν είναι δυνατή η τροποποίηση αυτή, η σχετική διάταξη ή μερική διάταξη θα διαγράφετε. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή διαγραφή ενός άρθρου  ή μιας μερικής διάταξης σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα του υπολοίπου των εν λόγω Γ.Ο.Χ..

Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μερική διάταξη αυτών των Γ.Ο.Χ. είναι άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, τα μέρη διαπραγματεύονται με καλή πίστη για να τροποποιήσουν την εν λόγω διάταξη έτσι ώστε, όπως τροποποιήθηκε, να είναι νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή και, στο μέγιστο δυνατό βαθμό να επιτυγχάνει το επιδιωκόμενο εμπορικό αποτέλεσμα της αρχικής πρόβλεψης.

18.3. Επικεφαλίδες

Τα άρθρα, τα τμήματα και τα παραρτήματα δεν επηρεάζουν την ερμηνεία αυτών των Γ.Ο.Χ..

19. Δικαιώματα τρίτων

Κανένας άλλος εκτός από ένα Μέρος αυτών των Γ.Ο.Χ. (και των διαδόχων τους και των εκχωρητών τους) θα έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να επιβάλει οποιονδήποτε από τους όρους αυτών των Γ.Ο.Χ..

20. Απαλλαγή

Η αποτυχία ή η καθυστέρηση από ένα Μέρος να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή έννομη προστασία που παρέχεται δυνάμει αυτών των Γ.Ο.Χ. ή του νόμου θα αποτελεί παραίτηση   από αυτό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικο βοήθημα ούτε παρεμποδίζει ή περιορίζει την περαιτέρω άσκηση αυτού ή άλλου δικαιώματος ή έννομης προστασίας . Καμία ενιαία ή μερική άσκηση αυτού του δικαιώματος ή ένδικου μέσου δεν εμποδίζει ή περιορίζει την περαιτέρω άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή άλλου δικαιώματος ή έννομης προστασίας.

21. Παραλλαγή

Καμία παραλλαγή σε αυτές τις Γ.Ο.Χ. δεν θα είναι αποτελεσματική εκτός αν είναι γραπτή και υπογραφεί από τα Μέρη (ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους).

22. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτοί οι Γ.Ο.Χ. διέπονται ι και ερμηνεύονται δυνάμει του το Ελληνικού δικαίου

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αμετάκλητα συμφωνεί ότι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα να διευθετήσουν οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από αυτούς τους  Γ.Ο.Χ. ή το αντικείμενο ή το σχηματισμό τους (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων). Σε περίπτωση δυσκολίας, ιδίως όσον αφορά την ερμηνεία, εκτέλεση, παύση ή τερματισμό της Γ.Ο.Χ., τα συμβαλλόμενα μέρη ζητούν κατ ‘αρχήν φιλική λύση σύμφωνα με τους παρών Γ.Ο.Χ., ελλείψει της οποίας ρητά δέχονται, εντός των ορίων της νομοθεσίας, να υποβάλει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τούς Γ.Ο.Χ. στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.